Firma TONEX sa zaväzuje, že získané informácie od záujemcu použije výlučne pre svoje interné potreby a zabráni prístupu k nim neautorizovaným osobám.

   Registrovaná osoba/firma súhlasí s uchovaním a narábaním sa s jeho osobnými údajmi firmou TONEX v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č.428/2002 a č.52/1998 Zb.