Politika spoločnosti
 

Politika kvality spoločnosti TONEX,  spol. s r.o. 

V zmysle normy ISO 9001:2008 čl. 5.1.b spoločnosť TONEX, spol. s r.o. so sídlom v Komárne, vyhlasuje nasledovnú politiku kvality: 

 • Kvalitnou realizáciou stavebných diel spĺňať požiadavky zákazníkov a získavať si ich dôveru.

 • Vytvárať podmienky a vyčleňovať zdroje na kvalitnú realizáciu stavebných diel. Sledovať a zavádzať najnovšie trendy z oblasti realizácie stavieb.

 • Neustálym vzdelávaním a výchovou pracovníkov zvyšovať ich kvalifikáciu a povedomie o kvalite, pretože našu firmu prezentuje každý pracovník prostredníctvom výsledkov svojej práce, svojho chovania a vystupovania.

 • Vytvárať partnerské vzťahy so subdodávateľmi a vyššími dodávateľmi, založené na vzájomnej dôvere.

 • Vytvárať podmienky pre správny chod systému manažérstva kvality vybudovaného podľa medzinárodných noriem ISO radu 9000 a neustále zlepšovanie jeho efektívnosti.
 • Zverejňovať politiku kvality na všetkých úrovniach v rámci celej spoločnosti.

   Environmentálna politika spoločnosti  TONEX, spol. s r.o. 

V zmysle normy ISO 14001:2004 čl. 4.2 spoločnosť TONEX, spol. s r.o. so sídlom v Komárne, vyhlasuje nasledovnú politiku kvality: 

 • Vykonávať činnosti v súlade s environmentálnou legislatívou a inými predpismi a požiadavkami súvisiacimi so životným prostredím.
 
 • Sústavne zlepšovať zavedený IMS prostredníctvom strategického plánovania, efektívnej realizácie a správneho monitorovania našich environmentálnych cieľov.
 
 • Používať také postupy, produkty a technológie, ktoré znižujú negatívne environmentálne vplyvy pri používaní a likvidácií.
 • Podporovať recykláciu odpadov a svojich produktov po skončení ich životnosti.
 
 • Spolupracovať s príslušnými orgánmi štátnej správy a orgánmi samospráv.
 
 • Neustále zvyšovať ekologické vzdelanie a uvedomelosť pracovníkov ich pravidelným školením, monitorovať zamestnancov s cieľom zvyšovať ich environmentálnu zodpovednosť.
 
 • Minimalizovať znečistenie životného prostredia používaním najlepších dostupných technológií.
 
 • Zverejňovať environmentálnu politiku na všetkých úrovniach v rámci celej spoločnosti.

                                                                                                                                                 

     Politika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci spoločnosti TONEX, spol. s r.o. 

V zmysle normy OHSAS 18001:2007 čl. 4.2 spoločnosť TONEX,  spol. s r.o. so sídlom v Komárne, vyhlasuje nasledovnú politiku: 

 • Dodržiavať aplikovateľných právnych a iných požiadaviek, ktoré sa vzťahujú na nebezpečenstvá BOZP a ktorých sa organizácia zaviazala plniť.

 • Účinnými preventívnymi prostriedkami minimalizovať výskyt pracovných úrazov a poškodenie zdravia. Vytvárať bezpečné, optimálne a pre zdravie vyhovujúce podmienky práce a pracovného prostredia.

 • Sústavné/trvalé zlepšovanie systému manažérstva BOZP, do tohto procesu aktívne zapájať všetkých zamestnancov, vykonávať opatrenia v oblasti ochrany práce.

 • Neustále zvyšovať vzdelanie a ucedomelosť pracovníkov ich pravidelným školením, monitorovať zamestnancov s cieľom zvyšovať ich vedomostí v oblasti BOZP.

 • Zverejňovať politiku BOZP na všetkých úrovniach v rámci celej spoločnosti, pravidelne ju preskúmavať, aby sa zabezpečila jej platnosť a vhodnosť.                       

                

Copyright © 2008 Tonex s.r.o., WEB Design: gART
 
Login / Registrácia
Prihlasovacie meno
Heslo
    
Zabudli ste na heslo? Kliknite sem.